6

500

437

Eindelijk rust, regelmaat en reinheid in de zorg?

Verschillende vormen van bekostiging binnen de (f) ggz, zware administratieve lasten door minutenregistratie, niet transparante koppeling tussen prijs en zorglevering, schotten tussen het op- en afschalen van zorg; dit alles is binnenkort allemaal voorbij. Want de NZa adviseert per 2022 het zorgprestatiemodel. Wij kunnen ons goed voorstellen dat de zorghelden in deze geplaagde zorgsector niet staan te springen om weer een verandering.
Al klinkt het natuurlijk verleidelijk als de registratiedruk afneemt en er meer tijd voor hard nodige zorg overblijft.

Geplaagde sector

De sector heeft sinds de invoering van het DBC-systeem in 2006 een historie aan systeemveranderingen, nieuwe releases en ‘afrekenmethodes’ (budgetkortingen, materiële controles, zelfonderzoek en horizontaal toezicht) achter de rug. Als er één sector is waar veranderingen op zowel systeem- als inhoudelijk vlak (beddenafbouw, ambulante zorg, hoofd-, regiebehandelaar etc.) zich hebben voorgedaan is het de (f)ggz. Laat het nu ook nog eens de sector zijn die in media regelmatig negatief wordt belicht, tekortschiet in de ogen van de maatschappij als het gaat om dossiers als ‘verwarde personen’, ‘ontsnappingen’, ‘moorden’ die voorkomen hadden moeten worden, ‘wachtrijen’ die in het ergste geval tot suïcide leiden.

De basis-ggz, de gespecialiseerde ggz en de forensische zorg krijgen straks dezelfde prestaties: de systeemdrempels tussen die vormen zorg gaan verdwijnen. Gelijktijdig met het zorgprestatiemodel wordt een systeem van zorgvraagtypering ingevoerd. Dit is een middel om de behoefte aan zorg van de cliënt transparant te maken en te koppelen aan de werkelijk geleverde zorg.

Het gras lijkt groener

Tot nu toe heeft iedere financiële en administratieve prikkel gevolgen gehad voor de inhoud van zorg, voor de duur van behandelingen, voor de snelheid en intensiteit van diagnosestelling, voor de zwaarte van de behandeling, voor het type behandelaar dat je tegenover je krijgt.

De introductie van het zorgprestatiemodel en de zorgvraagtypering zullen wederom een grote impact hebben op de bekostiging en daarmee op de gehele zorgorganisatie. Dat geldt voor zowel de basis ggz, gespecialiseerde ggz, langdurige ggz (Zvw), als de forensische zorg. Een nieuwe manier van afrekenen van zorg betekent een andere manier van werken voor zorgaanbieders en ondersteunende medewerkers. Een andere manier van plannen en organiseren, van registreren en declareren en daarmee een andere manier van zorg leveren.

Ingrijpende gevolgen voor de hele zorgorganisatie

Bij de invoering van het zorgprestatiemodel worden alle processen in de organisatie geraakt. Niet alleen de registratie en declaratie gaan wijzigen. Alle processen rondom de cliënt worden geraakt. Hieronder enkele voorbeelden

1. De zorg- en resourceplanning
Omdat de prestaties, in combinatie met de behandelaar, voor een groot deel bestaan uit een reeks consulten met daarin een tijdsduur zal de planning van de zorg daarop ingericht moeten worden. De wijziging raakt de planning van het primaire proces in hoge mate. Alle processen rond de inzet van zorg- en planning moeten worden opnieuw ingericht.

2. De zorgverlening:
Vanuit de historie weten we dat elke wijziging van de bekostiging invloed heeft op de manier van inrichten van zorgpaden en zorgprogramma’s. Ook het onderscheid tussen diagnostisch- en behandelconsult zal invloed hebben.

3. De registratie en declaratie:
De registratie en declaratie van DBC’s gaat verdwijnen. Inclusief het vastleggen van de directe en indirecte tijd. Daarvoor in de plaats komen consulten met een tijdseenheid en met twee mogelijkheden: diagnostisch of behandeling

4. Financiële afhandeling en contractering:
De facturatie vindt nu pas plaats nadat de DBC is gesloten. Met de introductie van de nieuwe zorgprestaties kan in principe elke dag gefactureerd worden. Alle processen rond het registeren, controleren, declareren, innen en bewaken van de gefactureerde zorg gaan daarmee veranderen.

5. Informatievoorziening:
De informatievoorziening en de bedrijfsprocessen zijn momenteel ingericht op basis van de DBC-bekostiging. Door de wijzigingen vanwege het zorgprestatiemodel en de implementatie van de zorgvraagtypering zullen alle bedrijfs- en informatieprocessen opnieuw bezien en ingericht worden.

6. Voorlichting en communicatie:
De voorlichting aan cliënten en zorgmedewerkers is gebaseerd op de huidige DBC-bekostiging. Het informatiemateriaal en de voorlichting aan professionals moet worden ingericht op het zorgprestatiemodel en de zorgvraag typering.

7. Verantwoording en controle:
Zowel de interne verantwoording als de externe zullen wijzigen. De processen, de inrichting van het datawarehouse en alle rapportages worden op basis van het zorgprestatiemodel en de zorgvraagtypering ingericht. Ook de interne toerekening van kosten zal wijzigen. In 2022 zullen de kosten toegerekend moeten zijn aan de zorgprestaties

Auteur

Afgaande op de geschetste impact is mijn advies om rekening te houden met aanzienlijke implementatie- en systeemkosten en een intensief communicatietraject binnen je zorgorganisatie. Pas na een geborgde implementatie en als iedereen mee verandert belandt de ggz sector in het beloofde land.

Itske Lindhout | programmadirecteur

Itske Lindhout

Programmadirecteur

©2021 Tenzinger |

Privacy Statement